ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਾਣ ਦੀਏ ਤੇਰਾ ਵੇਖਿਅਾ ਚੇਹਰਾ, ੲਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਕਿੱਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਰੁਸਿਅਾ ਮੇਰਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ


Loading
0 0