ਨਿੱਤ Senty ਕਰਦੀ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਦੀ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲੱਟ__ . Ajj ਕੱਲ ਉਸੇ Naar ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੱtt


Loading
0 0