ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ


Loading
0 0