ਜੇ ਨੀਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਸਮ੍ਜ੍ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਜਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕੁਜ ਹੋਰ ਸਮ੍ਜ੍ਦੇ ਨੇ


Loading
0 0