ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ ਹੇਠ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਦਾਤਣ ਕਰੇ ਕੁਆਰੀ… ਦਾਤਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ.. ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਰੀ. . ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਰਖਦੀ.. ਸੋਹਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮਾਰੀ.. .ਸੋਹਣ


Loading
0 0