ਏਹੋ ਰੀਤ ਇਸ ਜਗ ਦੀ ਛਾਂਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ? ਧੁੱਪਾਂ ਖਾਵੇ


Loading
0 0