ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਕੁੰਡੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਫੂਕਦੀ ਸੀ,. ਹੋਏ ਟਾਕਰੇ ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਗਰਜਦਾ ਸੀ, ਮੋਤ ਕੂਕਦੀ ਸੀ,


Loading
0 0