ਕਿਰਪਾਨ ਮੈ ਧੂੜ ਨਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਮੈ ਕਿਰਪਾ ਦਸ਼ਮੇਸ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸੌਚ ਕਿ ਕਹੀ ਵੈਰੀਆ ਮੈ ਹਸਤੀ ਮੇਟ ਦੀ ਆ ਜੋਧਾ


Loading
0 0