ਰੱਬ ਦੀਆ ਦਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ ਫੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਲਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਪਰਹੇਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋ…… ਹੋਏ ਨਹੀ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋ……


Loading
0 0