☆☆☆☆☆ੴ☆☆☆☆☆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਓਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ


Loading
0 0