ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਵਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸਭ ਦੀ ਰਹਿਣਾ


Loading
0 0