ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੇ ਕੇ ਆਵੇ


Loading
0 0