ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੑਾਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਓਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ


Loading
0 0