ਿਜਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਉ


Loading
0 0