ਰੱਬਾ ਮਹਿਰ ਕਰੀਮੇਰੇ ਅਪਣਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ….


Loading
0 0