ੴ☆☆☆☆☆ੴ ‘;ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਬ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ।’;


Loading
0 0