ਅੱਜ ਮਸਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰ ਸਕਦੇ …# Charanjeet


Loading
0 0