ਅਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ੈ ਦੂਜਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ


Loading
0 0