ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਉਥੇ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਰ ਵੀ ਜਾਣੇ !! ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ#


Loading
0 0