ਰੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇ ਹੋਰ ਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਏ ਜਮੀਰਾ ਨਹੀਓ ਵਿਕੀਆਂ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਪਾਲਸ਼ਾ ਨੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮਨ ਮਿਲਦੇ ਨੀ ਹੱ


Loading
0 0