ਤੱਤੀ ਵਾ Na ਲੱਗਣ Dayi,ਜੱਗ Utte ਸਾਰਿਆਂ Nu__ਚੜ੍ਹਦੀ Kala ਵਿੱਚ RakhiਰੱਬਾMere ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆਂ Nu__ਿਸਮਰਨ ਪੰਨੂੁ


Loading
0 0