ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ ਨਚਣ ਲਾਹ ਦੇਂਣਗੇ ਬੀਬਾ ਨਾ ਜਾੲੀ ਮਸਤਾ ਦੇ ਵਹਿੜੇ ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ ਜੈ ਮਸਤਾ ਦੀ


Loading
0 0