ਰਾਤ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨੂਂ ਨਾਂਹ ਕਰਤੀ. . ਪਰ ਅਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ


Loading
0 0