ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਹੌਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਨੀ ਏਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵੇ ।


Loading
0 0