ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ…. ਅੱਜ ਅਸੀ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀ ਹਾਂ.. ਲਵ ਯੂ ਪਾਪਾ ਜੀ…???? .


Loading
0 0