અધીરો છે ઈશ્વર તમને બધું આપવા , પણ તમે ચમચી લઈને ઉભા છો દરિયો માંગવા….


Loading
0 0