तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे …. अग वेडे कस सांगू , …तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे !


Loading
0 0