વાંધો નથી, રણમાં બે-ચાર ગુલાબને ખીલવામાં,… ચિંતા છે, કદર કરે એવાં પતંગિયા તો આવશે ને. …


Loading
0 0