તારી આંખો ના પાંપણ એકાએક એ રીતે ઢળી ગયા, જાણે મારા પ્રસ્તાવ પર, મને તારા હસ્તાક્ષર મળી ગયા


Loading
0 0