એમ નથી કેહતો કે એના વગર જીવી નહી શકું હું.પણ તુજ વિચાર આત્મા વગર ખાલી શરીર કેવું લાગશે….


Loading
0 0