અધુરા પ્રેમનું પણ ક્યારેક ભાગાકાર જેવુ હોય છે,દાખલો પતી જાય તો પણ કયારેક શેષ વધતી હોય છે.🌹🅱🌹


Loading
0 0