હા,હું તો ગમે તેને સંભાળી લઉ છું..પણ, મને સંભાળી શકે એવી તું એક જ છે.


Loading
0 0