અવે મને તને ખોયાનું દુઃખ નથી….કેમ કે જે મળ્યું એ કોઈ શીખથી કમ નથી…


Loading
0 0