મોડી રાત્રે ચેટીંગ કરતા મારી આંખ ઘડીક મીંચાણી, આટલી અમથી વાતમાં એ ” બે ” દીવસથી રીસાણી.


Loading
0 0