દીલ મા ચાહત પણ હોવી જોઇએ… બાકી યાદ તો ઉધારદેવા વાળા પણ કરેજ છે.


Loading
0 0