ਫੱਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਲਾਉਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਯਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਣ ਪਤਾਸੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ


Loading
0 0