ਬੱਸ Mummy ਦਾ ਹੁਣ ਓਹੀ dialogue ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣa ਕੰਜਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਭਰਕੇ ਰੱਖੀ :p


Loading
0 0