ਬਂਦੇ Nu Rabb ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,…Mashooq ਤੇ ਤਾਂ Mirze ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ…..


Loading
0 0