ਅਸੀ ਹਾ ਚੰਗੇ ਿਵਹਲੇ ਹੁਣ ਕਰਲੋ ਆਰਾਮ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵਿਹਲਿਆ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਹੁਣ


Loading
0 0