ਯਾਰੋ ਜਦੋ ਮੈ ਮਰਿਅਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਲਾਗੇ wi fi ਜਰੂਰ ਲਵਾ ਦਿਉ ਮੈਨੂੰ.ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ


Loading
0 0