ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬਥੇਰੀ CHat ਵੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੁਕਿਆ ਤੇਰਾ Netpack ਵੇ ।।


Loading
0 0