ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨੀ ਆਈ ਤਾਹੀਓ ਤਾ #ਸਟੇਟਸ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾਣੇ ਆ ਪਾਈ


Loading
0 0