ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,ਧੂੜ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਸੀ..ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ..


Loading
0 0