ਮੈਂ– ਤੇਰੀ ‪ਯਾਦ_ਜੇ_ਸਤਾਵੇ_ਦਸ_ਮੈਂ_ਕੀ‬ ਕਰਉਗਾ . . . . . . ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ — ‪ਸ਼ਰਾਬ‬ ਤੂੰ ਪੀ ਦਾ ਨੀ . . . . . . ‪ਕੋਕ_ਹੀ‬ ਡੱਫ ਲਿਅਾ ਕਰੀ


Loading
0 0