ਅੱਜ-ਕੱਲ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ #Smartphone,??? #iPhone ਆ… ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ. . ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਈ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ… ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬ


Loading
0 0