ਮੈਡਮ : ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ .. . ਬੱਚਾ : 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀ ਤਾ..Staff Room ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ…?


Loading
0 0