ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ . . . . ਕਹਿੰਦੀ I love you please ਜਦੋੁ ਤੱਕ ਤੂੰ me tooਨੀ ਕਿਹੰਦਾ ਮੈ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ..LB u soo much .<


Loading
0 0