ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਗੁਨਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ……. ਉਹ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ….. ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆ…. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ…….. ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ…… ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ


Loading
0 0