ਹੁਣ #Status ਪਾਵਾਂ ਅੱਤ ਨੀਂ , ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲਾਓਣੀ ਚੱਕਵੀਂ, ਆਜਾ ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਭੂਤਣੀ ਭੁਲਾਈ ਪਈ ਐ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne , ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne, ਸਾਰੀ #Facebook ਹਲਾ


Loading
0 0