1 ਮੰਗਤੇ ਨੂ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਭੇ ਓਹ ਵਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਰੱਜਕੇ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ ਬਿੱਲ 1200 ਸੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੰਗਤੇ ਨੇਕਿਹਾ ਪੇਸੇ ਨਹੀ ਹਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮ


Loading
0 0